CCDC 772481: Experimental Crystal Structure Determination

Song Gao, Jingxiang Zhao, Baibin Zhou, Kai Yu, Zhanhua Su, Lu Wang, Yongkui Yin, Zhifeng Zhao, Yang Yu & Ying Chen
Related Article: Song Gao, Jingxiang Zhao, Baibin Zhou, Kai Yu, Zhanhua Su, Lu Wang, Yongkui Yin, Zhifeng Zhao, Yang Yu, Ying Chen|2011|Inorg.Chim.Acta|379|151|doi:10.1016/j.ica.2011.10.011
This data repository is not currently reporting citations. For information on how your repository can report citations, please see our documentation.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.