CCDC 833424: Experimental Crystal Structure Determination

Rong Cui, Xiao-Dong Zheng, Zhi-Hua Mao, Zhi-Zhong Zhang, Li-Min Feng, Yi-Lun Yao, Hong-Li Li & Jun Jiang
Related Article: Cui Rong;Zheng Xiao Dong;Mao Zhihua;Zhang Zhi Zhong;Feng Li Min;Yao Yi Lun;Li Hong Li;Jiang Jun|2007|Huozhayao Xuebao|30|27|
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this dataset. For information on how to provide citation information, please see our documentation.